جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برایت آرزوهای ساده می کنم…

با آدم های خوب حرف بزنی و فراموش نکنی که هیچ وقت دیر نیست

برایت آرزوهای ساده می کنم
آرزو می کنم شب ها خواب های خوب ببینی
و صبح ها
هنگامی که چایت را می نوشی
آفتاب روی گونه ات بنشیند
آرزو می کنم
کتاب های خوب بخوانی
آهنگ های خوب گوش کنی
با آدم های خوب حرف بزنی و فراموش نکنی
که هیچ وقت دیر نیست
بودن چیزی که دوست داری باشی…

روزبه معین

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir