جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

از خدمت به خلق پشیمان مشو …

تنها خداست که تورا آنگونه که هستی می بیند ... پس خدا را مقصود و مراد خودت قرار بده ...

از خدمت به خلق پشیمان مشو ..

واگر کسی قدر خوبی تورا ندانست غمگین مشو
چون گنجشک ها هرروز آواز می خوانند وهیچ کس تشکر نمی کند ولی باز هم آوازشان را ادامه می دهند
نگاه مردم به تو متفاوت است ..
یک نفر تورا بد می بیند..
ودیگری تورا خوب ..
ویکی دیگر تورا جذاب ..
وشخصی دیگر تورا هیچ حساب نمی کند ..
تنها خداست که تورا آنگونه که هستی می بیند …
پس خدا را مقصود و مراد خودت قرار بده …

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir