جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خوبی هایشان زود فراموش می شود….

سنگ ها را نمی دانم. اما گنجشک ها مفت نیستند

سنگ ها را نمی دانم.
اما گنجشک ها مفت نیستند!
قلبشان می تپد.
نگویید سنگ مفت،گنجشک مفت
بعضی آدمها ؛ ناخواسته ؛ همیشه متهم اند!همیشه مقصرن اند…

بخاطر سکوتشان.
مهربانیشان.
گذشتشان.
بی کینه بودنشان.
کمک نخواستنشان.
بی آزار بودنشان!
گویی جان می دهند برای اتهام بستن.
وازهمه بدتر اینکه ؛؛؛؛؛
خوبی هایشان زود فراموش می شود….

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir