جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تنها زمانی یک نفر در دلمان می میرد…

اوریانا فالاچی

تنها زمانی یک نفر در دلمان می میرد که تمامیتِ او را از ذهنمان خارج کنیم.
وقتی کسی را از ذهنمان بیرون می کنیم، دیگر نباید کارها و اشتباهاتش را تشریح کنیم.
ناتوانی از همان جا آغاز می شود که به دنبال چراهای اشتباهات او
می گردیم …
این کار ذهن را درگیر می کند و خودش اثبات این مسئله است که:
هنوز او را از ذهن خود بیرون نکرده ایم!

 اوریانا فالاچی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir