جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پروردگارم بندگی ام را بپذیر….

شکوفایی روزت را سپاس میگویم که تاریکی شب را پایان می بخشد

پروردگارم …

شکوفایی روزت را سپاس میگویم که تاریکی شب را پایان می بخشد

و تاریکی شب را نظاره گرم که هیاهوی روز را سرانجام است؛

در این میان این “من” هستم که بالا میروم؛

پایین می آیم ؛

خوشحال و غمگین می شوم؛

تهی و سرشار می شوم و باز….

همان میشوم که بودم،

پروردگارم بندگی ام را بپذیر.

با یه بغل هوای تازه

سلام،صبح زیباتون بخیر

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir