جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر تو فردا را به درستی ندانی…

زندگی را به اهرمن سپرده‌ای و گریخته‌ای

اگر تو فردا را به درستی ندانی،
سوگند به آسمان که هیچ چیز را نمی‌دانی،
اگر تو فردا را ننویسی، هیچ چیز ننوشته‌ای،
اگرتو فردا را چون نسیم شیرینی
که گهگاه می‌وزد نبویی،
هیچ چیز را نبوییده‌ای،
و اگر تو فردا را با ژرف‌ترین باورها باور نکنی،
هیچ چیز را باور نکرده‌ای!
سوگند می‌خورم، هزار بار سوگند می‌خورم
که تو اگر گمان کنی که هر فردایی شکل هر امروزی‌ است،
زندگی را به اهرمن سپرده‌ای و گریخته‌ای…!
نادر ابراهیمی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir