جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بر اوج احترام به حکمت خداست…

گابریل گارسیا مارکز

گابریل گارسیا مارکز
باور نمیکنم خدا به کسی بگوید:
” نه…! “

خدا فقط سه پاسخ دارد:
١- چشم….
٢- یه کم صبر کن….
٣- پیشنهاد بهتری برایت دارم….

همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو…
شاید خداست که در آغوشش می فشاردت
برای تمام رنجهایی که میبری صبر کن!

صبر اوج احترام به حکمت خداست

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir