جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زيباترين حرفت را بگو…

زيباترين حرفت را بگو

زيباترين حرفت را بگو
شکنجه ی پنهان سکوت ات را آشکاره کن
و هراس مدار از آنکه بگويند
ترانه اي بيهوده مي خوانيد…
چرا که ترانه ی ما
ترانه ی بيهودگي نيست
چرا که عشق حرفي بيهوده نيست
حتي بگذار آفتاب نيز برنيايد
به خاطر فردای ما اگر
بر ماش منتي است.
چرا که عشق
خود فرداست
خود هميشه است …
 احمد شاملو

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir