جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زن ها همیشه مادرند و مردها بچه …

زن ها همیشه مادرند و مردها بچه ...

زن ها همیشه مادرند و مردها بچه …
مثلا فرهاد ، مجنون ، پادشاه ، شاعر ، من ، هر کس که باشد
همیشه دلش می خواهد
یک زن در زندگیش باشد که مدام بهش رسیدگی کند و مراقبش باشد
می گویند پشت سر هر مرد بزرگی یک زن ایستاده ،
اما پشت سر هیچ زنی ، هرگز مردی نیست !

سال بلوا/ عباس معروفی | سی مرغ

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir