جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

برخى وقت ها ما آدم هايى را دوست داريم…

برخى وقت ها ما آدم هايى را دوست داريم

برخى وقت ها ما آدم هايى را دوست داريم كه
دوستمان نمى دارند
همان گونه آدم هايى نيز يافت مى شوند كه دوستمان دارند، اما ما دوستشان نداريم
به آنانى كه دوست نداريم، اتفاقى در خيابان
بر مى خوريم و همواره بر مى خوريم
اما آنانى را كه دوست مى داريم
همواره گم مى كنيم
و هرگز اتفاقى در خيابان به آن ها بر نمى خوريم

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir