جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اطمینان ندارم _ صادق هدایت

کتاب بوف کور

من به هیچ چیز اطمینان ندارم.
من از بس چیزهای متناقض دیده‌ام و حرف‌های جور به جور شنیده‌ام حالا هیچ چیز را باور نمی‌کنم.
به ثقل و ثبوت اشیاء، به حقایق آشکار و روشن همین الان شک دارم. نمی‌دانم اگر انگشت‌هایم را به هاون سنگی گوشه‌ی حیاطمان بزنم و از او بپرسم:
آیا ثابت و محکم هستی؟
در صورت جواب مثبت باید حرف او را باور بکنم یا نه!
بوف کور – صادق هدایت

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir