جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سال دگر سیزده بدر…

سال دگر سیزده بدر

سیزده بدر ، سال دگر

هیچ کس نباشد در به در

از عشق و مهر و عاطفه

قلبی نباشد بی اثر

خاموش و سرد و ناامید

هرگز نباشد یک نفر

هرگز نیفتد یک درخت

از ضربه ی سرد تبر

از جنگ و خونریزی ، زمین

خالی بماند سر به سر

هرگز نماند کودکی

بی سایه ی سبز پدر

تنها دلی که عاشق است

باشد به هر جا معتبر

از جان پاک عاشقان

باشد جدا شر و خطر

چشم انتظار هر آن که هست

آید عزیزش از سفر

بی غصه باشند مردمان

سال دگر سیزده بدر

سیزده بدر مبارک

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir