جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آرزوی روزهای پایانی سال …

سال نو مبارک

پروردگارا در این روزهای پایانی سال به خواب عزیزانم آرامش
به بیداریشان آسایش

به زندگیشان عافیت

به عشقشان ثبات

به مهرشان وفا
به عمرشان عزت

به رزقشان برکت

و به وجودشان صحت عطا بفرما
آمین

سال نو مبارک

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir