جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ﺑﺴﯿﺎﺭﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ…

ﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺸﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻫﺴﺖ

ﺑﺴﯿﺎﺭﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎﺭﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ..
ﻭ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺸﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻫﺴﺖ …

 ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺤﻰ 

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir