جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یك چيز مسلم است…

ك چيز مسلم است. وقتي از توفان بيرون آمدي ديگر آني نيستي كه قدم به درون توفان گذاشت.

مهم نيست تا كجا فرار كني. فاصله هيچ چيز را حل نمي كند.
وقتي توفان تمام شد يادت نمي آيد چگونه از آن گذشتى ٬

چطور جان به در بردي.

حتي در حقيقت مطمئن نيستي توفان واقعا تمام شده باشد.

اما يك چيز مسلم است.

وقتي از توفان بيرون آمدي ديگر آني نيستي كه قدم به درون توفان گذاشت.

موراکامی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir