جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من تو را تصویر خواهم کرد…

من از تو دنیا را خواهم ساخت. و برای تو، دنیا را خواهم ساخت.

من تو را تصویر خواهم کرد
تو را به رنگ،
به نور،
به آوازهای رنگین تبدیل خواهم کرد.
تو را به گل،
به کوه، و به رودخانه های خروشان تبدیل خواهم کرد.
من از تو دنیا را خواهم ساخت.
و برای تو، دنیا را خواهم ساخت.
و برای تو دنیا را،
اگر سخنم را باور نمیکنی
هنوز قدرت دوست داشتن را باور نکرده ای

نادر ابراهیمی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir