جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

روزهایت گره خورده است….

بیهودگی احساس در لحظه های دلتنگی پایان تمام تلاش دوست داشتن ها ست

روزهایت گره خورده است
گره گور!
وقتی بخت این روزهای شوم،
با تقویم های بی حوصله می آمیزد
این نحسی سیزده را کجا در میکنی؟
گره بزن!
زمین و زمان را ،فضا و قضا را
که میان فاصله ها پر نمی شود
با هیچ عاشقانه ای!
و دوستت دارم ها
لحظه های نفس کشیدن خواستن را
میان کوچه های علاقه
سوت و کور می نشیند!
بیهودگی احساس در لحظه های دلتنگی
پایان تمام تلاش دوست داشتن ها ست.

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir