جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یاد زمستان کودکی کرده ام…

مثل همان انار، که امروز در دست تو بود! گجشکهای پف کرده و چاق، ُهنرِ زمستان این بود

زمانه سرد!
یخبندان، دندان شکن!
رنگ باران پریده
برف هم ترسیده !
زمین لرزید !
باد نمی جنبید!

زیر لحاف پشمی ، جنب بخاری گرم و
بوی نفت،
سراسرِ مرا فرا گرفته!
یاد زمستانِ کودکی کرده ام!
خانۀ مادر بزرگ، گرم تر از هر کجا!
روزهایی که برف تا زانو بالا می آمد و
من تا کمر در برف بودم!
دستها ،سرخ بود از برف بازی
مثل همان انار، که امروز در دست تو بود!
گجشکهای پف کرده و چاق،
ُهنرِ زمستان این بود!

دیهور انتهورا

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir