جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من زندگی را دوست دارم….

من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم

من زندگی را دوست دارم
ولی از زندگی دوباره میترسم!
دین را دوست دارم
ولی از کشیش ها میترسم!
قانون را دوست دارم
ولی از پاسبانها می ترسم!
عشق را دوست دارم
ولی از زن ها می ترسم!
کودکان را دوست دارم
ولی از آینه می ترسم!
سلام را دوست دارم
ولی از زبانم می ترسم!
من می ترسم، پس هستم
اینچنین می گذرد روز و روزگارمن!
من روز را دوست دارم
ولی از روزگار می ترسم!
حسین پناهی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir