جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زندگی درد قشنگیست که بر باور ما می بارد…

زندگی،خاطره ی دوستی امروز است مانده در تاقچه ی فردا ها....

زندگی درد قشنگیست که بر باور ما می بارد
و سر انجام ظریفی است که در خاطر ما می ماند.
زندگی،شوق گلی رنگین است روی سرشاخه ی امید،
بر ساقه ی دلتنگ نگاهی که زمان
در باغچه ی بینش ما می کارد.
زندگی بارش عشق است بر اندیشه ی ما
تابش دوست برای همه وقت
بودنش در همه حال.
زندگی،خاطره ی دوستی امروز است مانده در تاقچه ی فردا ها….

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir