جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آنکه دوستت دارد خورشید را در لبخند تو پیدا خواهد کرد…

بهار را در بیقراریِ دستانت آنکه دوستت دارد

آنکه دوستت دارد
خورشید را در لبخند تو پیدا خواهد کرد
بهار را در بیقراریِ دستانت
آنکه دوستت دارد
شروع باران را پیش از چشمهای تو بو می کشد
و حرمت ِباغچه و شکوفه را بی خزان و بهانه نگه می دارد
دوستت دارد … اگر چه هیچگاه به زبان نیاورد
و جز آویختن پیرهنت … مرتب کردن رختخوابت
و آوردن یک فنجان چای گرم و مهربان هیچ کاری نکند
آنکه دوستت دارد
آنکه دوستش داری
گوشه گوشه ی آغوشش … چار فصل ِ عشق و خاطره است

امیر سربی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir