جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مثل همیشه چشم به راهت نشسته ام…

امروز هم بدون تو غمگین گذشت و رفت

مثل همیشه چشم به راهت نشسته ام
امروز هم به انتظار نگاهت نشسته ام
اما تو می رسی و نگاهی نمی کنی
دلداده ام ، که پای گناهت نشسته ام
از طالعم نپرس که من دم نمی زنم
آیینه ام ، مقابلِ آهت نشسته ام …
امروز هم بدون تو غمگین گذشت و رفت
آن یوسفم که در بنِ چاهت نشسته ام
شرمم کشد که بی تو نفس می کشم هنوز
چون دزد در کمینِ نگاهت نشسته ام
در ماتمت دو روزه ی عمرم به باد رفت
مثل همیشه چشم به راهت نشسته ام

‏امیر طاهری

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir