جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آدم ها ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ…

لازمه گاهی وقت ها دست از این تظاهر کردن برداری

همیشه صبر کردن ، بخشیدن ، ماندن و تحمل کردن ،
به این معنا نیست که همه چیز درست می شود .
لازمه گاهی وقت ها دست از این تظاهر کردن برداری ،
باید دست بکشی از بخشیدن کسی که هیچ وقت بخشیدنت را نفهمید ،
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .
وقتی می مانی و می بخشی ، فکر می کنند رفتن را بلد نیستی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁدم ها ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ !
آدم ها ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،
ﯾک جا ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ …

 آنا گاوالدا

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir