جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در تمام عمر آموختم…

بلاگا دیمیتروا

در تمام عمر آموختم ، زندگی کنم
بی واهمه ، با وارستگی
بی شکایت ، با سکوت
بی دارو ، با درد
بی قرص های خواب ، با بی خوابی
بی معشوق ، با عشق
و تنها از عهده یک کار بر نیامدم :
” بی هوا زیستن “
مرگ آن را به من خواهد آموخت .

بلاگا دیمیتروا

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir