جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ریشه انسانها فهم انهاست….

ریشه انسانها فهم انهاست

ریشه انسانها فهم انهاست

یک سنگ به اندازه ای بالا میرود که نیرویی پشت ان باشد

با تمام شدن نیرو سقوط و افتادن سنگ حتمی میباشد

ولی یک گیاه کوچک را نگاه کن کن که چطور از زیر خاکها و سنگها بیرون میاد و حتی اسفالتها و سیمانها رو میشکند و سربلند میشود

هر انسانی به اندازه این گیاه کوچک ریشه داشته باشد از زیر خاک و سنگ…

از زیر عادت و غریزه و از زیر حرفها و هوسها سر بیرون می اورد و با قلبی از عشق افتخار می افریند
ریشه ما همان فهم ماست

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir