جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تو به آرامی آغاز به مردن می‌كنی ….

پابلو نرودا

تو به آرامی آغاز به مردن می‌كنی
اگر هنگامی كه با شغلت،‌ يا عشقت شاد نيستی، آن را عوض نكنی
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی
اگر ورای روياها نروی
اگر به خودت اجازه ندهی
كه حداقل يك بار در تمام زندگي ات
ورای مصلحت‌انديشی بروی
امروز زندگی را آغاز كن
امروز مخاطره كن
امروز كاری كن ..

 پابلو نرودا

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir