جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دیوار اعتماد فرو ریخت …

دیوار اعتماد فرو ریخت

ای داد
تند باد
توفان و سیل و صاعقه هر سوی ره گشاد
دیگر به اعتماد که باید بود؟
دیوار اعتماد فرو ریخت
و کسوت بلند تمنا
بر قامت بلند تو کوتاهتر نمود
پایان آشنایی
آغاز رنج تفرقه ای سخت دردناک
هر سوی سیل
سنگین و سهمناک
من از کدام نقطه
آغاز می کنم؟
توفان و سیل و صاعقه
اینک دریچه را
من با کدام جرات
سوی ستاره سحری باز می کنم؟
حمید مصدق

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir