جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ولنتاین.. ؟ سپندارمزدگان … ؟ روزِ عشق .. ؟

از تمام مذکر های دنیا پای تو در میان باشد...... نمی دانی چه کیفی دارد خانوم بودن برای تو...... قول می دهم بانوی لحظه هایت باشم.

 

ولنتـــــــــاین.. ؟
ســـپندارمزدگان … ؟ روزِ عشـق !! ؟
چه می گویند این ها ؟
بین خودمان بماند !
عجب طاقتی دارند بعــضــی ها
یک سالِ تمام منتظر می مانند
تنهابرای یک روز “مثــلا “
عاشقانه کنار هم ماندن… !!!
این چیزها به مــن و تــو نیامده
من اگر هرروز نگویمت که چشـمانـت
مرا دیوانه و شیدا می کند
انگارنصفه و نیمه می مانم !
من هر روز
می نشینم خوب فکر می کنم !
به دوست داشتنت
به خواستنت! به بودنــــت …
که چقدر خوب است کسی
را دارم در زندگی ام
که فارغ از هرچیز و هرکس
نشسته است به تماشایِ من ِ زندِگی اش …
به اینکه من تو را
هرروز که می بینم
دست بر دلم می گذارم
و می گویم: من می خواهم
بی دلیل در آغوش بگیرمت
بی دلیل ببوسمت
بی دلیل برایت بمانم
و این بی دلیل هایِ ساده اما
خاص و خالص است
که زندگی می سازد !
یاد بگیر عزیزِ من !
به زبان اگر آوردی دوستت دارم را
باور می خواهد
باورِ اینکه هیچکــــس و هیچ چیــــــز
دراین دنیا به اندازه ی دو نفره هایـتان
نمی تواند تـــو را عاشق کند
باورِ اینکه تا اویِ زندگی ات هست
تو هم باید باشی
و این باید هیچ چون و چرایی هم
در کارش نیست
یک کلام است و بس !
او هست ، تو هستی
خدا هم کنار لحظه هایتـــان

 

 

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir