جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تولدی دیگر _ فروغ فرخزاد

تولدی دیگر _ فروغ فرخزاد

ای تپش های تن سوزان من
آتشی در سایه ی مژگان من
ای ز گندمزارها سرشارتر
ای ز زرین شاخه ها پر بارتر
ای در بگشوده بر خورشیدها
در هجوم ظلمت تردیدها
با توام دیگر ز دردی بیم نیست
هست اگر،
جز درد خوشبختیم نیست…

«تولدی دیگر _ فروغ فرخزاد»

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir