جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مادربزرگهای ما پای دار قالی حرف هایی میزدند….

مادربزرگهای ما پای دار قالی حرف هایی میزدند....

مادربزرگهای ما پای دار قالی حرف هایی میزدند….
می گفتند تار و پودی که زن آبستن ابزار زده باشد
شل و وارفته است.
فرشی که پیرزن بافته باشد گرم است و برای زمستان خوب است
فرش دختر مجرد، تیز رنگ است و چشم را میزند
اما همان ها میگفتند :
که امان از قالی نوعروس و دختر عاشق…
نقشش هزار راه می برد آدم را
نقشش غلط است
مرغش سر می کند توی گل و گل ش می رود زیر بال و پر مرغ…

اما عوضش تا بخواهی جان دارد…

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir