جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلم بابونه و باران, دلم یک دشت بی پایان

دلم بابونه و باران, دلم یک دشت بی پایان

دلم بابونه و باران,
دلم یک دشت بی پایان
دلم یک هم سرایی با صدای آب
دلم انگیزه می خواهد

دلم رفتن ؛
دلم تغییر می خواهد…

دلم دریا ؛
دلم یک ساحل از شنهای سرگردان،
دلم بادو هوای ابری و موج خروشان و من بنشسته درساحل

دلم یک خواب می خواهد…!
دلم شوقی به یک رویا ….دلم پرواز می خواهد…!

هوای خشک و بی باران،
عبوس و داغ و بی پایان،
من و تاریکی و ماتم
تمام روح من آزرده از تکرار بی سامان

دلم ذوقی به یک لبخند
دلم شوقی به یک ترفند
دلم یک جرعه ؛از عطر اقاقی؛نرگس و پونه
دلم دل کندن و رفتن،
ازاين کوی و از این برزن،

دلم امید
میخواهد…!

 

(مهرداد قوي فكر)

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir