پدرم همیشه دوستت دارم را ثابت کرده است – عکس نوشته

پدرم

پدر_ دل تنگی

پدر

می‌بوسم غمِ نگاهِ کودکی را که
از پدر
نه خودَش را دارد
نه روزش را