هر آشنایی تازه اندوهی است…

هر آشنایی تازه اندوهی است

هر آشنایی تازه اندوهی است
مگذارید نام شما را بدانند و به نام بخوانندتان
هر سلام، سرآغاز دردناک یک خداحافظی ست…

نادر ابراهیمی

من تو را تصویر خواهم کرد…

من از تو دنیا را خواهم ساخت. و برای تو، دنیا را خواهم ساخت.

من تو را تصویر خواهم کرد
تو را به رنگ،
به نور،
به آوازهای رنگین تبدیل خواهم کرد.
تو را به گل،
به کوه، و به رودخانه های خروشان تبدیل خواهم کرد.
من از تو دنیا را خواهم ساخت.
و برای تو، دنیا را خواهم ساخت.
و برای تو دنیا را،
اگر سخنم را باور نمیکنی
هنوز قدرت دوست داشتن را باور نکرده ای

نادر ابراهیمی

دلنوشته _ نادر ابراهیمی

مرا تصديق کني

مرا تصديق کني يا انکار
مرا سرآغازي بپنداري يا پايان
من در پايان پايان ها فرو نمي روم
مرا بشنوي يا نه
مرا جستجو کني يا نکني
من مرد خداحافظي هميشگي نيستم
باز مي گردم ؛ هميشه باز مي گردم

نادر ابراهيمي 

عشق عادت نيست_ عاشقانه

عشق عادت نيست

سخن عاشقانه گفتن دليل عشق نيست
عاشق كم است سخن عاشقانه فراوان !
عشق عادت نيست
عادت همه چيز را ويران مي كند از جمله عظمت دوست داشتن را
از شباهت به تكرار مي رسيم
از تكرار به عادت

از عادت به بيهودگي
از بيهودگي به خستگي و نفرت

نادر ابراهیمی

قلب ، مهمانخانه نيست _نادر ابراهيمي

نادر ابراهيمي

قلب ، مهمانخانه نيست که آدم‌ ها بيايند
دو سه ساعت يا دو سه روز توي آن بمانند و بعد بروند
قلب ، لانه‌ ي گنجشک نيست که در بهار ساخته بشود
و در پاييز باد آن را با خودش ببرد
قلب ، راستش نمي دانم چيست ؟
اما اين را مي دانم که فقط جاي آدمهاي خيلي خيلي خوب است

نادر ابراهيمي