جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یکبار پشت تردید‌های یک مرد چشم بگذار…

نیکی‌ فیروزکوهی

یکبار پشت تردید‌های یک مرد چشم بگذار
خواهی‌ دید
چقدر اشک را در این بازی قایم کرده است

نیکی‌ فیروزکوهی