جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ﺗﻮ ﻓﺎﺭﻏﯽ ﻭ ﻋﺸﻘﺖ…

ﺗﻮ ﻓﺎﺭﻏﯽ ﻭ ﻋﺸﻘﺖ

ﺗﻮ ﻓﺎﺭﻏﯽ ﻭ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺗﺎ ﺧﺮﻣﻨﺖ ﻧﺴﻮﺯﺩ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﺎ
ﻧﺪﺍﻧﯽ

‏سعدی