جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مردم را که می‌شناسی….

آنوقت همین مردم لگدش می‌کنند و از رویش می‌گذرند‌

مردم را که می‌شناسی !
مردم از ترسوها خوششان نمی‌آید‌، اگرچه خودشان چندان هم شجاع نیستند‌.

آنها از ضعیف و ناتوان بیزارند‌. اگرچه خودشان هم کمتر قوی و توانا هستند‌.

این مردمی که من دیده‌ام خود به خود حامی قدرت هستند .

پشت کسی هستند که توانا باشد‌. اما اگر آن قدرت ضعیف شود‌، مردم خود به خود از او دور می‌شوند .
اگر قدرتی که می‌پسندند از پا در بیاید ،

آنوقت همین مردم لگدش می‌کنند و از رویش می‌گذرند‌، همین مردم…!

 محمود دولت آبادي

 

زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد…

زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد

زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد، با حس نیرومند زنی !

و اگر دبه در می آورد، از آن است که عشق هم برایش کافی نیست !
او بیش از عشق می طلبد، جان تو را !
 محمود دولت آبادی