جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

از دوست به یادگار دردی دارم….

از دوست به یادگار دردی دارم

از دوست به یادگار دَردی دارم
کان درد، به صد هزار درمان، ندهم…!

 مولوی

پایِ دلدادگی که می رسد باید بگویی هرچه بادا باد….

خاطرِ خاطرخواهیتان را در هم بریزد

پایِ دلدادگی که می رسد
باید بگویی
هرچه بادا باد
و پایِ تمامِ خواستنت بایستی
باید گوش و چمشت را ببندی
و تنها “او “دیدنی شود ..
باید آنقدر مردانه پایِ دوستت دارم گفتن هایت بایستی
که هیچ‌کس نفهمد
پشتِ این همه یک دندگی
یک دختر است با تمام ظرافت هایِ زنانه اش ..
باید آنقدر عاشقانه چشم بدوزی
که هیچ‌کس نفهمد
پشتِ این نگاهِ مهربان یک مرد است
با تمام سر سختی هایش
وقتی”ما” می شوید
کوه شوید
پشتِ هم
پا به پایِ هم ..
و نگذارید هر بی سر و پایی
خاطرِ خاطرخواهیتان را
در هم بریزد

داشتن كسى است…

داشتن كسى است

خوشبختى
داشتن كسى است
كه بيشتر از خود ، تو را بخواهد
و بيشتر از تو ، هيچ نخواهد