جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تنها زمانی یک نفر در دلمان می میرد…

اوریانا فالاچی

تنها زمانی یک نفر در دلمان می میرد که تمامیتِ او را از ذهنمان خارج کنیم.
وقتی کسی را از ذهنمان بیرون می کنیم، دیگر نباید کارها و اشتباهاتش را تشریح کنیم.
ناتوانی از همان جا آغاز می شود که به دنبال چراهای اشتباهات او
می گردیم …
این کار ذهن را درگیر می کند و خودش اثبات این مسئله است که:
هنوز او را از ذهن خود بیرون نکرده ایم!

 اوریانا فالاچی

زندگی چیزی جز….

مارک تواین

زندگی
چیزی جز مبارزه ی میان عاطفه و عقل نیست.
 مارک تواین

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری…

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری

گاهی باید از دیگران فاصله بگیری، اگر اهمیت دادند ارزشت را خواهی فهمید

و اگر اهمیتی ندادند خواهی فهمید کجا ایستاده ای …

محمود دولت آبادی