جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

جنگ کاهلانه همیشه به سود دشمن است…

جنگ کاهلانه همیشه به سود دشمن است

یا به میدان نیا، یا تمام بیا.
جنگ کاهلانه همیشه به سود دشمن است.

هیچ موجودی در جهان نفرت انگیزتر از عاشق نیم بند نیست…
 نادر ابراهیمی