جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

داشتن كسى است…

داشتن كسى است

خوشبختى
داشتن كسى است
كه بيشتر از خود ، تو را بخواهد
و بيشتر از تو ، هيچ نخواهد