جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گریه _ دل تنگی

گریه

آدمهــا گاهی اوقــات گریــه میکننـد. .

نه به خاطر اینکه ضعیف هستنـد. .

بلکــه بـه ایــن خـاطـر. .

که بــرای مدتِ طـولـــانی قــوی بـــوده انـد