جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گرگ و چوپان _ حسین پناهی

تکستدونی

اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند
دیگر گوسفند نمی درند
به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند!
حسین پناهی