جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گرسنه ای راسیرکن…

گرسنه ای راسیرکن

هراندازه از قرآن را که حفظ کردی، کس را بر آن آگاه مکن!
بگذار…اثر آن اندازه را در رفتارت ببینند
مهربانی کن.
گرسنه ای راسیرکن
برهنه ای را بپوشان
بر یتیمان رحم کن
خطاکاری راببخش