جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟

وان که بیرون کند از جان و دل ام دست کجاست؟

آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟
وان که بیرون کند از جان و دل ام دست کجاست؟
وانکه سوگند خورم جز به سر او نخورم
وان که سوگند من و توبه ام اشکست کجاست؟

‏مولانا