جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

شاد باش ، نه یک روز بلکه هزاران سال….

شاد باش ، نه یک روز بلکه هزاران سال....

شاد باش ،
نه یک روز بلکه هزاران سال….
بگذار آوازه شاد بودنت
چنان در شهر بپیچد

که رو سیاه شوند

آنانکه بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند