جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

میخوابم نه از خستگی،به عشق اینکه بیایی به خوابم

میخوابم

ﻣـﮯ ﺧﻮﺍﺑﻢ . . .
ﻧﻪ ﺍز ﺧﺴﺘﮕـﮯ . . .
ﺑﻪ ﻋﺸﻖِ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻳـﮯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﻢ . . .