جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تا دوباره دیدنت این تخت خواب را وارونه خواهم خوابید…

خوابیدن بی تو

ﺗﺎ ﺩﻭﺑــــﺎﺭﻩ ﺩﯾﺪﻧﺘــــــــــــ …
ﺍﯾﻦ ﺗﺨﺘــــــــــــ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫــــﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ
ﺧﯿﺎﻧﺘــــــــــــ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗــــﻮ
ﺳــــﺮ ﺑﺮ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﻟﺘــــــــــــ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ….