جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

از متنفر بودن، خسته ام.

پائولو كوئيلو

مي بخشم، نه كه مقدس باشم
از متنفر بودن، خسته ام.
 پائولو كوئيلو