جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

به جستجوی کسی رفته ام…

مثل هیچ کس نیست

نه از خودم فرار کرده ام
نه از شما
 که
“مثل هیچ کس نیست”
نگران نباشید یا با او
باز میگردم
یا او
بازم میگرداند
تا مثل شما زندگی کنم.
محمد علی بهمنی