جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فقیرترین مردی …

دنیا هم که از آن تو باشد تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی

دنیا هم که از آن تو باشد تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی…
تا درون آوازهای عاشقانه ی زنی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره های زنی نداشته باشی…
فقیرترین مردی …

 شکسپیر